Valné shromáždění

Valné shromáždění 2015 v německé obci Wagenfeld

Valné shromáždění se koná jedenkrát do roka a je zodpovědné za veškeré záležitosti kromě těch, za něž podle stanov zodpovídá představenstvo. U záležitostí, které spadají do oblasti působnosti představenstva, může valné shromáždění představenstvu udělit doporučení.

Představenstvo může u záležitostí, které spadají do jeho působnosti, valné shromáždění požádat o jeho stanovisko.

Na valném shromáždění má každý oprávněný člen sílu jednoho hlasu.