Poslání a cíle

Hlavním cílem Evropské půdní aliance (ELSA) je udržitelné nakládání se všemi typy půd s cílem zachovat a rozvíjet jejich půdní funkce, půdní zdroje a přírodní i kulturní dědictví pro budoucí generace současně se společensky správným využíváním půdy.

Tohoto cíle je dosahováno skrze následující aktivity:

  • Informování veřejnosti o udržitelném zacházení s půdou a rozvíjení povědomí veřejnosti o půdě a její důležitosti.
  • Podporování zodpovědné komunální a regionální půdní politiky.
  • Usilování o změnu současného trendu velké spotřeby půdních ploch a zamezení jakékoli další degradaci půdy spolu s napravením případného, již existujícího zatěžování půdy.
  • Uskutečňování výměny informací a zkušeností ve spolupráci s obcemi, městy, okresy, kraji napříč jednotlivými evropskými zeměmi.
  • Spolupráce s Evropskou komisí a dalšími institucemi Evropské unie na jedné straně a institucemi, komisemi, sdruženími, organizacemi dalšími iniciativami k ochraně půdy a územního rozvoje na mezinárodní, regionální i lokální úrovni na straně druhé.