Podná aliancia

Európska pôdna aliancia (European Land and Soil Alliance - ELSA) združuje mestá,

obce, okresy, kraje, spolkové krajiny, neštátne neziskové organizácie a ďalšie organizácie momentálne z už deviatich európskych krajín. Jedná sa o najväčšiu európsku komunálnu sieť, usilujúcu sa o ochranu pôdy.

Pôdna aliancia predstavuje platformu nielen pre všetky európske obce a mestá, ale pre všetky subjekty, ktoré zaujíma ochrana pôdy. Pôdna aliancia realizuje spoločné  partnerské projekty a usiluje sa o spoločnú diskusiu o ochrane pôdy, jej poľnohospodárskej využiteľnosti, o ochrane krajiny a rozvoji sídliskových objektov. ELSA lobbuje za ochranu pôdy v Európe.

Základnými piliermi sú Manifest z Bolzana a Stanovy združení, ktoré slúžia ako jednotiaci prvok. Obsahujú spoločné ciele a určitú činnosť na komunálnej úrovni.

Pôdna aliancia bola zaregistrovaná v roku 2001 v Nemecku a od tej doby funguje v rámci nemeckého zákona o združeniach ako zapísaný, verejne prospešný spolok.

Das Bodenbündnis

Das Europäische Bodenbündnis (European Land and Soil Alliance, ELSA) vereint Städte, Gemeinden und Landkreise aber auch Bundesländer, NGOs und andere Organisationen aus neun europäischen Staaten. Es ist das größte europäische kommunale Netzwerk, das sich dem Schutz von Böden verschrieben hat.

Das Bodenbündnis bietet eine Plattform für alle europäischen Städte und Gemeinden und für alle an Bodenfragen interessierte Akteure. Es geht darum, gemeinsam Fragen des Bodenschutzes, der Landnutzung, der Landschaftspflege und Siedlungsentwicklung zu diskutieren und an gemeinsamen partnerschaftlichen Projekten zu arbeiten. ELSA versteht sich als Netzwerk und Lobbyist für den Bodenschutz.

Das Manifest von Bozen und die Vereinssatzung sind die Grundlage für die Verständigung auf gemeinsame Ziele und gemeinsame Stoßrichtungen im kommunalen Handeln.

Seit 2001 ist das Bodenbündnis nach deutschem Vereinsrecht als eingetragener, gemeinnütziger Verein anerkannt.