Poslania a ciele

Hlavným cieľom Európskej pôdnej aliancie (ELSA) je udržateľné nakladanie so všetkými typmi pôdy s cieľom zachovať a rozvíjať ich pôdne funkcie, pôdne zdroje a prírodné i kultúrne dedičstvo pre budúce generácie súčasne so spoločensky správnym využívaním pôdy.

Tento cieľ je dosahovaný pomocou nasledujúcich aktivít:

  • Informovanie verejnosti o udržateľnom zaobchádzaní s pôdou a rozvíjaní vedomia verejnosti o pôde a jej dôležitosti.
  • Podporovanie zodpovednej komunálnej a regionálnej pôdnej politiky.
  • Usilovanie o zmenu súčasného trendu veľkej spotreby plôch pôdy a obmedzenie akejkoľvek ďalšej degradácie pôdy spolu s napravením prípadného, už existujúceho zaťažovania pôdy.
  • Uskutočňovanie výmeny informácií a skúseností v spolupráci s obcami, mestami, okresmi, krajmi naprieč jednotlivými európskymi krajinami.
  • Spolupráca s Európskou komisiou a ďalšími inštitúciami Európskej únie na jednej strane a inštitúciami, komisiami, združeniami, organizáciami ďalšími iniciatívami k ochrane pôdy a územného rozvoja na medzinárodnej, regionálnej i lokálnej úrovni na strane druhej.